Forum Klubu DX Sierra-Juliet Rybnik

Forum Klubu DX Sierra Juliet Rybnik zapraszamy do QSO na 26.325 USB

Ogłoszenie

  • Index
  •  » Kącik prawny
  •  » Długość masztu antenowego nie łączymy z długością anteny-(Przepisy).

#1 2013-09-03 08:30:35

 161JGB292 Leszek

Moderator

835784
Call me!
Skąd: Żory
Zarejestrowany: 2013-02-26
Posty: 748
Numer klubowy: 161JGB292
Miejscowość(QTH): Żory

Długość masztu antenowego nie łączymy z długością anteny-(Przepisy).

15 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 115, poz. 773).
Zmiana polega na dopisaniu wyrazów „wolno stojące” w § 3 pkt 2, pkt 9, pkt 13 oraz § 9 rozporządzenia. Zmiana ma na celu wyeliminowanie istniejących wątpliwości interpretacyjnych, a przez to usunięcie jednej z występujących obecnie barier inwestycyjnych w telekomunikacji. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie ostateczne przesądzenie, iż antenowe konstrukcje wsporcze, nie zaliczane do kategorii wolno stojących, są urządzeniami budowlanymi, a nie obiektami budowlanymi (budowlami). W konsekwencji, od dnia wejścia w życie rozporządzenia organy administracji powinny stosować jednolitą wykładnię, zgodnie z którą nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia budowlanego na konstrukcje wsporcze anten i urządzeń radiowych instalowane na obiektach budowlanych, w tym na budynkach (o ile nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącymi znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Zmiany te są korzystne dla inwestorów, bowiem nowe brzmienie przepisów będzie miało zastosowanie także do postępowań, które zostały wszczęte.
Zmiana rozporządzenia przyczyni się przede wszystkim do wyeliminowania rozbieżności w orzecznictwie oraz do znaczącego ułatwienia i skrócenia procesu inwestycyjnego. W przypadku antenowych konstrukcji wsporczych, których wysokość wynosić będzie powyżej 3 m będzie istniał obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Źródło: www.mi.gov.pl


Baza:Ranger RCI 2950 DX wersja exportowa,President HR 2600,antena Vimer K-46 Mondial,mikrofon Pan DM-432 MT i Pan ECM-2018.Radiostacja na 2m i 70 cm Navcomm TK-890 wersja 2.0,antena bazowa Nebraska Lincoln na 2m i 70 cm oraz antena 1/4 Navcomm B-88S.

Offline

#2 2014-03-25 22:51:56

 WaldekSJ759

International DX Group Sierra-Juliet

31482537
Skąd: Leszczyny -Czerwionka
Zarejestrowany: 2010-09-16
Posty: 99
Numer klubowy: SJ 759
Miejscowość(QTH): lokalizator JO/9O/HD
WWW

Re: Długość masztu antenowego nie łączymy z długością anteny-(Przepisy).

Analiza przepisów dotyczących zabudowy masztów antenowych.
Podstawa prawna.
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z póżn zm.)
Definicje:
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
3)  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
6)   budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
7)   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
9)   urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
15)  instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
3)   budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a)  krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b)  urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Reasumując:
1.    Maszty wolnostojące z odciągami lub bez – pozwolenie na budowę.
2.    Maszty zabudowane na budynkach i innych obiektach budowlanych – do 3 m wysokości masztu – bez zgłoszenia.
3.    Maszty zabudowane na budynkach i innych obiektach budowlanych – powyżej 3 m wysokości masztu – zgłoszenie.

Samowola
1.    Maszty wolnostojące z odciągami lub bez – w przypadku braku pozwolenia na budowę – taniej rozebrać i postawić na nowo po uzyskaniu pozwolenia.
2.    Maszty zabudowane na budynkach i innych obiektach budowlanych – powyżej 3 m wysokości masztu – w przypadku braku zgłoszenia.
Art. 49b. 1. Właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.
2. Jeżeli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie została zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:
1)   dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4;
2)   projektu zagospodarowania działki lub terenu;
3)   zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepis ust. 1.
4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, właściwy organ, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
5. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g, z tym że wysokość opłaty w przypadku budowy, o której mowa w:
1)   art. 29 ust. 1 pkt 7-11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2.500 zł;
2)   art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19-21 - wynosi 5.000 zł.
6. Właściwy organ, w przypadku gdy budowa nie została zakończona, po wniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze postanowienia, na dokończenie budowy.
7. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej właściwy organ wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1.

Reasumując:
1.    Rozebrać, poczekać na kontrolę – ale to nic nie da jeżeli mają zdjęcia a nawet może pogorszyć, bo wtedy mogą policzyć za każdy maszt osobno (to tak jak zdjęcie z fotoradaru – było przekroczenie przepisu).
2.    Poczekać trzeba jak zakwalifikują te konstrukcje na dachu.
3.    Poczekać na decyzję jaką wydają – w przypadku nakazu rozbiórki, która jest wystarczającą karą, może być mandat maksymalnie do 500 zł ale nie ma na to mocnej podstawy prawnej – mogą podejść łagodnie do tematu jak się pokaże zgłoszenia do innych organów – ochrona środowiska.
4.    Jeżeli nie dają nakazu rozbiórki, bo zgłosi się chęć dokonania legalizacji samowoli to ustalą wysokość opłaty legalizacyjnej 2500 zł lub 2500 x ilość konstrukcji pow. 3m.
5.    Jeżeli nie dostarczy się dokumentów do legalizacji i nie wniesie się opłaty to i tak dają nakaz rozbiórki ale nie mogą dodatkowo dać kary, bo nie można karać 2 x za to samo.
6.    Jest jeszcze jedno wyjście ale to na telefon.
Art. 93.Kto:
1)przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5,
1a)przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10,
2)(uchylony),
3)dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2,
4)przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45,
5)dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41 ust. 5,
6)wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu, - ten przepis nie ma zastosowania bo nie ma prowadzonych robót i nie było zgłoszenia.
7)(uchylony),
8)nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1,
9)nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,
9a)nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 ust. 2,
9b)zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3-5,
10)nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, żądanych przez właściwy organ, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,
11)sporządza i przekazuje do obrotu prawnego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową nie posiadając uprawnień, o których mowa w art. 5 ust. 8,
podlega karze grzywny.    Prosze przeczytajcie to by nie było potem zagryzania warg ze złosci

Ostatnio edytowany przez WaldekSJ759 (2014-03-25 22:53:18)


Sprzęt do CB i KF oraz do tego potrzebne akcesoria

Offline

  • Index
  •  » Kącik prawny
  •  » Długość masztu antenowego nie łączymy z długością anteny-(Przepisy).

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
materac janpol najtansze-zaproszenia-slubne.eu zaproszenie-na-komunie-tekst.eu gończy alpejski noclegi w Łazach